راعی

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پامتوسط(100-50سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوخرزمستان تااوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-20سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد