ریحان بنفش

  • کاشت : بهاره
  • عمق کاشت : 0/5-1 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 1/6 گرم
  • دوره رسیدگی : 35-40 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم