زبان در قفا

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل مخروطی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاکاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : بهاروپاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد