زردک

  • کاشت : پاییزه بهاره
  • برداشت : 120-95 روز
  • عمق کاشت : 1-2 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 25عدد