سلوی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : پامتوسط (80-70سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد