شبدر

  • گیاه : چند ساله
  • فرم : پرگل پر برگ
  • رنگ : سبز
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-20 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد