شب بو زعفرانی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زعفرانی
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوخرزمستان تااوایل بهار
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد