شنبلیله

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • عمق کاشت : 1/5-1 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 8 گرم
  • دوره رسیدگی : 45-30 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری - دارویی
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم