مارچوبه

  • کاشت : زمستانه-بهاره
  • برداشت : 60-50روز
  • عمق کاشت : 25-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد