مارگریت

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پابلند120-100 سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهارتااوایل تابستان سال بعد
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد