مریم گلی کبیر

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : صورتی
  • ارتفاع : پابلند150-100
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل پاییز-اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد