مینا چمنی الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-گپه ای
  • رنگ : ارغوانی قرمز سفید
  • ارتفاع : متوسط( 15-10سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخرزمستان تااوایل تابستان
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد