هندوانه زرد

  • کاشت : بهاره
  • برداشت : 90-85روزه
  • عمق کاشت : 1-2سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد