چغندر لبویی

Red Beet

  • قابلیت برداشت : 110-90 روز پس از کاشت
  • شکل ریشه : کروی شکل
  • رنگ ریشه : قرمز تیره
  • طعم ریشه : بسیار شیرین
  • شکل برگ : بیضی شکل با ساقه قرمز رنگ
  • موارد مصرف : خوراکی و به عنوان رنگدانه طبیعی
  • وزن هزار دانه : 14 گرم