کاسنی

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : آبی
  • ارتفاع : پابلند200-100
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد