کدو خورشتی زرد

  • کاشت : تابستانه
  • برداشت : 60-55 روز
  • عمق کاشت : 2-3 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد