کرچک

  • گیاه : چندساله
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : پابلند300-100 سانتیمتر
  • زمان کاشت مستقیم : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 1/5 - 1 سانتیمتر
  • زمان گلدهی : اواخربهار
  • فاصله کاشت : 50-40سانتیمتر
  • تعداد درجعبه : 50عدد