کوکب الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پابلند110-90سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد