کوکب کوهی زرد

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابلند100-90 سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد