گشنیز

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • برداشت : 50 - 40 روز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 15 عدد