گوجه فرنگی سوپر استار

Super Star Tomato

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : بلوکی با لپ های برجسته
  • وزن میوه : 200-180 گرم
  • شکل بوته : پابلند و حجیم
  • مقاومت : مقاومت بالا به گل پرانی در گرما
  • موارد مصرف : مصرف صنعتی و خوراکی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم

بازارپسندی به دلیل داشتن بافت گوشتی نسبتاً سفت