گوجه فرنگی سوپر مجار

Super Majar Tomato

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد، درشت و آبدار
  • وزن میوه : 150-130 گرم
  • شکل بوته : متوسط و قوی
  • موارد مصرف : صنعتی برای تولید رب گوجه فرنگی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم

دارای 20 درصد عملکرد بیشتر از ارقام خارجی مشابه آن