گوجه فرنگی کوئین 2274

Queen 2274 Tomato

  • قابلیت برداشت : 80 روز پس از انتقال نشاء
  • شکل میوه : گرد و کمی پهن
  • وزن میوه : 200-180 گرم
  • شکل بوته : نسبتاً بلند و حجیم
  • مقاومت : مقاوم به گل پرانی در گرما
  • موارد مصرف : مناسب برای مصرف تازه خوری و صنعتی
  • وزن هزار دانه : 3 گرم

دارای عملکرد بالا و بازارپسندی به دلیل بافت گوشتی بسیار سفت