تربچه

  تربچه

  تربچه

  • کاشت : بهاره
  • عمق کاشت : 1/5-2 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دست پاش - ردیفی (تنک کردن در مرحله 2-3 برگی)
  • وزن هزاردانه : 11 گرم
  • دوره رسیدگی : 20-30 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم
  ادامه مطلب ...