ریحان سبز

  ریحان سبز

  ریحان سبز

  • کاشت : بهاره
  • عمق کاشت : 1-0/5 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 2 گرم
  • دوره رسیدگی : 30-25 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم
  ادامه مطلب ...