مرزه

  مرزه

  مرزه

  • کاشت : بهاره
  • عمق کاشت : 1/5-0/5 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی
  • وزن هزار دانه : 0/5 گرم
  • دوره رسیدگی : 70-60 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری - پودر خشک
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم
  ادامه مطلب ...