پیازچه

  پیازچه

  پیازچه

  • کاشت : بهاره - پاییزه
  • عمق کاشت : 0/5-1 سانتیمتر
  • نوع کاشت : دستپاش - ردیفی (تنک کردن در مرحله 2 تا 3 برگی)
  • وزن هزار دانه : 3 گرم
  • دوره رسیدگی : 60 روز
  • موارد مصرف : تازه خوری
  • وزن پاکت : یک کیلوگرم
  ادامه مطلب ...