گل

  میمون الوان

  میمون الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(50-60سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  مارگریت

  مارگریت

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : پابلند100-120
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : بهارتااواسط تابستان سال بعد
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  نیلوفر رونده الوان

  نیلوفر رونده الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل رونده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(30-40سانتیمتر)
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  ناز آفتابی الوان

  ناز آفتابی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل پوششی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(10-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  لاله عباسی الوان

  لاله عباسی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(65-75سانتیمتر)
  • زمان کاشت مستقیم : : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 2 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-35سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  کوکب الوان

  کوکب الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • ارتفاع : پابلند90-110
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-35 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  مغربی

  مغربی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پابلند140-120 سانتیمتر
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35 سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  آفتابگردان الوان

  آفتابگردان الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پابلند 220-150 سانتیمتر
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  پریوش بنفش

  پریوش بنفش

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : بنفش
  • ارتفاع : پامتوسط(45-55)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  همیشه بهار

  همیشه بهار

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 3 - 2 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-30سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 40عدد
  ادامه مطلب ...
  ختمی ارغوانی

  ختمی ارغوانی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : ارغوانی
  • ارتفاع : پابلند180-200
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواسط تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 45-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  درخشنده الوان

  درخشنده الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواخر تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  استئوسپرموم(مینا افریقایی)

  استئوسپرموم(مینا افریقایی)

  • گیاه : دوساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(40-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اواخر پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  تکمه ای قرمز

  تکمه ای قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : پامتوسط(65-55سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  بومادران زینتی الوان

  بومادران زینتی الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  زبان در قفا

  زبان در قفا

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل مخروطی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاکاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : بهاروپاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  گندم الوان

  گندم الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(45-40سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  شقایق کالفرنیا

  شقایق کالفرنیا

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواسط پاییز
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  شب بو ایرانی قرمز

  شب بو ایرانی قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : پاکوتاه(30-25سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاکاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اواخرزمستان تااواسط بهار
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  مینا چمنی الوان

  مینا چمنی الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-گپه ای
  • رنگ : ارغوانی قرمز سفید
  • ارتفاع : متوسط( 15-10سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخرزمستان تااوایل تابستان
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 25-20سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  گل عسلی سفید

  گل عسلی سفید

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل رونده
  • رنگ : سفید
  • ارتفاع : بلند(20-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اول بهارتااواخرپاییز
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  گل ستاره ای

  گل ستاره ای

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : ارغوانی
  • ارتفاع : پامتوسط(60-50سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  کلم زینتی الوان

  کلم زینتی الوان

  • گیاه : دوساله
  • فرم : پرگل پوششی
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : متوسط( 10-15سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرتابستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40-35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  شبدر

  شبدر

  • گیاه : چند ساله
  • فرم : پرگل پر برگ
  • رنگ : سبز
  • ارتفاع : کوتاه
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : اوایل بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-20 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  سلوی

  سلوی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : قرمز
  • ارتفاع : پامتوسط (80-70سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  چمن اسپرت

  چمن اسپرت

  • گیاه : چند ساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : سبز
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط بهار
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20-10سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه :
  ادامه مطلب ...
  تاج الملوک الوان

  تاج الملوک الوان

  • گیاه : چند ساله
  • فرم : پرگل
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(45-35 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواسط تابستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط پاییز
  • زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط تابستان
  • عمق کاشت : 0.5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35-30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  ابری آبی

  ابری آبی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : آبی
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  فلفل زینتی

  فلفل زینتی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پاکوتاه(45-35سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : 75روزپس ازانتقال نشا-تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  اطلسی قرمز

  اطلسی قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل (معطر)
  • رنگ : قرمز روشن
  • ارتفاع : متوسط
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهار تا تابستان
  • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 20 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  اطلسی ایرانی الوان

  اطلسی ایرانی الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(60-50سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواسط پاییز
  • عمق کاشت : ندارد (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 سانیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  آفتابگردان قرمز

  آفتابگردان قرمز

  • گیاه : یکساله
  • فرم : شاخه بریده
  • رنگ : قرمز مایل به قهوه ای
  • ارتفاع : بلند
  • زمان کشت مستقیم : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  آفتابگردان زرد

  آفتابگردان زرد

  • گیاه : یکساله
  • فرم : بسیار پر گل
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : بلند
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اواسط بهار
  • زمان گلدهی : 3 - 2 ماه بعد از کاشت
  • عمق کاشت : 3 - 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 40 - 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  بنفشه الوان

  بنفشه الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : الوان (مخلوط)
  • ارتفاع : پاکوتاه(25-20سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر تابستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل پاییز
  • زمان گلدهی : پاییزوزمستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 20 - 15 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  آهار الوان

  آهار الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(70-55 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوایل تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  تاج خروس

  تاج خروس

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(65-55 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : تابستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  پریوش الوان

  پریوش الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-نیمه ایستاده
  • رنگ : الوان(سفیدو بنفش)
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر (بذر بسیار ریز)
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  جعفری نارنجی

  جعفری نارنجی

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : نارنجی
  • ارتفاع : پاکوتاه(35-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30-25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  جعفری زرد

  جعفری زرد

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-کپه ای
  • رنگ : زرد
  • ارتفاع : پاکوتاه(35-30سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 40 عدد
  ادامه مطلب ...
  ختمی الوان

  ختمی الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پابلند200-180
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاکاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهار تااواسط تابستان
  • عمق کاشت : 1سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 45-40سانتیمتر
  • تعدادپاکت در جعبه : 50عدد
  ادامه مطلب ...
  حنا الوان

  حنا الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخربهارتااواخرتابستان
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  رعنا زیبا الوان

  رعنا زیبا الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(60-55سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواسط تابستان تا اوایل پاییز
  • عمق کاشت : 1 - 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  داوودی الوان

  داوودی الوان

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(70-55 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر تابستان تا اواسط پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 - 25 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  شب بو زعفرانی

  شب بو زعفرانی

  • گیاه : چندساله
  • فرم : پرگل-ایستاده
  • رنگ : زعفرانی
  • ارتفاع : پامتوسط(55-45 سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخرزمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اوخرزمستان تااوایل بهار
  • عمق کاشت : 1 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 35 - 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...
  شاهپسند الوان

  شاهپسند الوان

  • گیاه : یکساله
  • فرم : پرگل-افشان
  • رنگ : الوان
  • ارتفاع : پامتوسط(40-50سانتیمتر)
  • زمان خزانه کاری : اواخر زمستان
  • زمان نشاء کاری : اوایل بهار
  • زمان گلدهی : اواخر بهارتااوایل پاییز
  • عمق کاشت : 0/5 سانتیمتر
  • فاصله کاشت : 30 سانتیمتر
  • تعداد پاکت در جعبه : 50 عدد
  ادامه مطلب ...